Home » Photos » Four leg's stone lantern

Four leg's stone lantern

Four leg's stone lantern

This small lantern is a typical lantern to light the stream in Japanese garden.

stone lantern