Home » Photos » Azalea and stone lantern

Four leg's stone lantern

Azalea and stone lantern

A tree next to lantern has strange look.

azalea, flower, stone lantern